بسته بندی

قابل توجه :  تهیه وسایل بسته بندی با موسسه می باشد .

هزینه خرید وسایل بسته بندی با درخواست کننده می باشد .

دستمزد فرد بسته بندی کننده از طرف موسسه  ساعتی است که با توافق طرفین خواهد بود 

چرا که وسایل و اسباب و اثاثیه باید رویت شود تا محاسبه گردد .

خدمات بیمه برای حمل و نقل و جابه جایی  

لوازم بسته بندی

۱- کارتن –        کارتن ضخیم یا کارتن موزی 

۲-چسب نواری پهن بزرگ محکم 

۳- طناب      بستن کارتن ها 

۴- نایلون حباب دار   (  ضربه گیر  )

۵-فوم رولی             ( ضربه گیر  )

۶-سلفون                ( برای مبلمان و تمیز بودن وسایل  و غیره …..)

۷- ماژیک      برای نوشتن روی کارتنهای بسته بندی هر جعبه چه چیزی هست 

۸- روزنامه باطله     برای وسایل شکستنی